سؤالات متداول

پرسشهای متداول

نخ سرکیسه دوزی

1_ چند عدد دوک کوچک در هر کارتن از نخ های مخصوص چرخهای سرکیسه دوزی وجود دارد؟
80عدد دوک 200گرمی سرکیسه دوزی در هر کارتن هست
120عدد دوک 120گرمی سرکیسه دوزی در هر کارتن هست
154عدد دوک 80گرمی سرکیسه دوزی در هر کارتن هست
کارتن ها تحمل حمل حداکثر25کیلو نخ را دارد

2_دوکهای کوچک سرکیسه دوزی چند گرمی تولید می شود؟
نخ سرکیسه دوزی را در وزنهای 200،120،80 گرمی تولید می شود

3_نوع بسته بندی نخ های سرکیسه دوزی بصورت چندتایی است؟
معمولا بصورت تکی ویا چندتایی بسته می شود بصورتی که نخ های سرکیسه دوزی200گرمی را 5تایی بسته می کنیم

4_توان تولید و بسته بندی نخ سرکیسه دوزی کوچک را در چه وزنهایی ارائه می نمایید؟

توان تولید نخ سرکیسه دوزی را به وزن حداقل 10گرم الی 350گرم را داریم

5_میزان قبول حداقل سفارش فروش نخ سرکیسه دوزی چند کارتن هست؟
حداقل 3کارتن نخ سرکیسه دوزی

6_میزان قبول حداقل سفارش فروش نخ سرکیسه دوزی کیلویی چه مقدار است؟
حداقل یک کیسه نخ سرکیسه دوزی

7_شرایط قبول نخ سرکیسه دوزی سفارشی به چه صورت است؟

برای قبول سفارش خاص حداقل باید 70% مبلغ سفارش را ابتدا پرداخت نمایید و زمان تحول نخ سرکیسه دوزی بعد از ارائه نمونه کار مشخص می شود و بستگی به نوع و مقدار سفارش حداقل یک هفته کاری می باشد